]]>
close

Platforma usług elektronicznych

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Złożenie wniosku o wpis do ewidencji Ppw_P1_f1 lub Ppw_P1_f1a - W mechanizmie: Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina.

 • Ogólny opis


  Złożenie wniosku o wpis do ewidencji Ppw_P1_f1 lub Ppw_P1_f1a - W mechanizmie: Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina.
 • Opis skrócony


  Producent albo przedsiębiorca, niebędący producentem, wyrabiający wino gronowe z winogron pochodzących z upraw winorośli położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, powinien uzyskać wpis do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

  Wpisu do ewidencji dokonuje się na wniosek producenta albo przedsiębiorcy niebędącego producentem, na każdy rok gospodarczy, w którym będzie wyrabiane wino. W celu uzyskania wpisu do ewidencji na dany rok gospodarczy, producent albo przedsiębiorca niebędący producentem powinien złożyć w Centrali KOWR wniosek o wpis do ewidencji na formularzu Ppw_P1_f1 lub Ppw_P1_f1a, nie później niż do dnia 15 lipca roku poprzedzającego rok gospodarczy, którego dotyczy wniosek.

 • Wymagane dokumenty


  Wniosek o wpis do ewidencji Ppw_P1_f1 zawiera:

  • Część A Dane wnioskodawcy,
  • Część B Dane dotyczące:Informacji o lokalizacji uprawy winorośli, z której pochodzą winogrona przeznaczone do wyrobu wina przeznaczonego do wprowadzenia do obrotu,
  • Część C Dane dotyczące miejsca wyrobu wina gronowego.

  Ponadto producent:
  1. oświadcza we wniosku, że: - nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów,

   a w przypadku przedsiębiorcy będącego:
  - osobą prawną - żaden z członków zarządu nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu lub wiarygodności dokumentów,
  - spółką jawną - żaden ze wspólników nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów, a w przypadku wspólników będących osobą prawną - żaden z członków zarządu nie był karany za te przestępstwa, 
  - spółką komandytową albo spółką komandytowo-akcyjną - żaden z komplementariuszy nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów.                                                  
  2. oświadcza we wniosku, że posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony wyrób wina lub moszczu winogronowego.
  Jeżeli producent albo przedsiębiorca niebędący producentem został wpisany do ewidencji w poprzednim roku gospodarczym, a informacje, o których mowa powyżej, podane we wniosku o wpis do ewidencji Ppw_P1_f1 za poprzedni rok gospodarczy nie uległy zmianie, wówczas składa w terminie do 15 lipca roku poprzedzającego rok gospodarczy, którego dotyczy wniosek, Skrócony wniosek o wpis do ewidencji na formularzu Ppw_P1_f1a. Producentom i przedsiębiorcom, którzy złożyli w terminie wnioski o wpis do ewidencji spełniające wymogi formalno-prawne, wydawana jest decyzja Dyrektora Generalnego KOWR w sprawie wpisu do ewidencji na dany rok gospodarczy, w którym będzie wyrabiane wino, tj. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 lipca następnego roku kalendarzowego. Wpis do ewidencji dotyczy roku gospodarczego tj. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 lipca następnego roku kalendarzowego.

 • Odbiorca usługi


  Producent albo przedsiębiorca, niebędący producentem, wyrabiający wino gronowe z winogron pochodzących z upraw winorośli położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczone do wprowadzenia do obrotu.
 • Termin załatwienia sprawy


  Proces rejestracji i aktualizacji polegający na wprowadzeniu i zatwierdzeniu wprowadzonych danych realizowany jest niezwłocznie.


Zgodnie z K.p.a
Zgodnie z K.p.a.

 

Wpisanie do ewidencji realizowane jest bezpłatnie.              

W przypadku przekazywania dokumentów pocztą tradycyjną koszt związany jest z obowiązującą taryfą operatora.

Formularz rejestracyjny (Ppw_P1_f1) wraz z dokumentami potwierdzającymi mogą zostać złożone:
 - bezpośrednio w Centrali KOWR,
 -
listownie za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej,
 -
elektronicznie poprzez portal PUE KOWR.

 1. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r., poz. 859 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 1. Lista usług w ramach mechanizmów ARR - Winorośle / Wina

Zrealizuj usługę przez Internet: