]]>
close

Regulamin Platformy Usług Elektronicznych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (PUE KOWR)

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:

PUE KOWR – Platforma Usług Elektronicznych KOWR - system informatyczny udostępniający Użytkownikom usługi świadczone przez KOWR drogą elektroniczną;

Usługodawca – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR);

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych za pomocą PUE KOWR;

Usługa/Usługi – usługa/usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach PUE KOWR;

Profil PUE KOWR – konto Użytkownika utworzone w celu korzystania z usług udostępnianych przez PUE KOWR;

Profil zaufany ePUAP – zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570);

UPO – urzędowe poświadczenie odbioru - dane elektroniczne powiązane z dokumentem elektronicznym doręczonym podmiotowi publicznemu lub przez niego doręczanym w sposób zapewniający rozpoznawalność późniejszych zmian dokonanych w tych danych, określające:

a)  pełną nazwę podmiotu publicznego, któremu doręczono dokument elektroniczny lub który doręcza dokument,

b)  datę i godzinę wprowadzenia albo przeniesienia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego - w odniesieniu do dokumentu doręczanego podmiotowi publicznemu,

c)  datę i godzinę podpisania urzędowego poświadczenia odbioru przez adresata z użyciem mechanizmów, o których mowa w art. 20a ust. 1 albo 2 - w odniesieniu do dokumentu doręczanego przez podmiot publiczny,

d)  datę i godzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru;

Profil zaufany PUE KOWR – dokonanie w procesie zakładania Profilu PUE potwierdzenia tożsamości autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym danych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym poprzez potwierdzenie adresu poczty elektronicznej;

Rejestracja Użytkownika – proces zakładania konta Użytkownika na PUE KOWR.

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy dokument stanowi Regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) i określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Usługobiorców z Platformy Usług Elektronicznych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dalej jako PUE KOWR).

2. Administratorem PUE KOWR jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 30, 01-207 Warszawa.

3. PUE KOWR jest dostępny pod adresem https://portal.kowr.gov.pl/ i stanowi własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

4. Celem utworzenia PUE KOWR jest świadczenie usług publicznych na odległość z użyciem środków komunikacji elektronicznej przez KOWR (Usługi) .

5. Wszelkie sugestie, błędy i uwagi związane z funkcjonowaniem PUE KOWR należy zgłaszać na adres: portal@kowr.gov.pl

6. Dokumenty elektroniczne doręczane w postępowaniu administracyjnym do KOWR za pomocą PUE KOWR, zgodnie z art. 39¹§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 (dalej k.p.a.), powinny być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 lub ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tzn. użycia notyfikowanego środka identyfikacji elektronicznej, które jest możliwe po zarejestrowaniu Użytkownika PUE KOWR lub z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP.

7. Dokument elektroniczny uznaje się za dostarczony do KOWR po dostarczeniu Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), wygenerowanego i odesłanego automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu w systemie teleinformatycznym KOWR, na adres mailowy Użytkownika. UPO stanowi urzędowe poświadczenie odbioru w rozumieniu przepisu art. 46 § 4 pkt 3 k.p.a.

II. Warunki świadczenia Usług

1. W ramach PUE KOWR udostępnia się bezpłatne konto Użytkownikowi w ramach usługi „Rejestracja”, na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z PUE KOWR.

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z PUE KOWR w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz postanowieniami Regulaminu.

4. Korzystanie z PUE KOWR jest bezpłatne.

5. Użytkownik korzysta z zasobów PUE KOWR na własną odpowiedzialność.

6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z PUE KOWR, bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego lub nie przestrzeganiem  przez Użytkowników postanowień Regulaminu.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do PUE KOWR z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

8. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby treści PUE KOWR były aktualne i rzetelne. Ze względu na cechy sieci Internet, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i inne poniesione przez Użytkowników wskutek wykorzystania zasobów PUE KOWR, z wyłączeniem szkód, za których z mocy prawa odpowiedzialność Usługodawcy nie może zostać wyłączona.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo decydowania o zawartości PUE KOWR.

10. Usługodawca ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu innych ważnych przyczyn niezależnych od Usługodawcy ma prawo czasowo zawiesić dostęp Usługobiorców PUE KOWR na okres niezbędny do wyeliminowania niepożądanych dla niego lub Użytkowników skutków zaistniałych okoliczności.

11. PUE KOWR może zawierać odnośniki (linki) do stron zarządzanych przez osoby trzecie.

12. Z zasobów osób trzecich Użytkownik korzysta na własne ryzyko. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach osób trzecich, do których można uzyskać dostęp poprzez odnośniki (linki).

13. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z PUE KOWR jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności korzystania z KOWR bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet.

14. Użytkownik ma prawo do zaprzestania korzystania z PUE KOWR w każdym czasie.

15. W celu prawidłowego korzystania z PUE KOWR niezbędne jest:

a. Połączenie z siecią Internet;

b. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer, w wersji 9.0 lub nowszej, albo Mozilla Firefox, w wersji 10 lub nowszej;

c. Włączenie obsługi technologii JavaScript oraz tzw. „cookie";

d. W przypadku problemów z wyświetlaniem elementów PUE KOWR, może istnieć potrzeba zainstalowania i włączenia wtyczki Flash Media Player w najnowszej wersji, ze strony internetowej Adobe dla przeglądarek wymienionych w lit. b.

III. Rejestracja

1. Rejestracja Użytkownika Portalu PUE KOWR może odbyć poprzez:

a. rejestrację bezpośrednią na podstawie wypełnionego formularza rejestracyjnego bezpośrednio na PUE KOWR;

b. rejestrację pośrednią z wykorzystaniem konta ePUAP. Poprzez rejestrację na platformie ePUAP, dane z konta ePUAP są pobierane do PUE KOWR i na ich podstawie (w sposób automatyczny) tworzony jest profil użytkownika PUE KOWR.

2. Konto Użytkownika może założyć wyłącznie osoba pełnoletnia.

3. Korzystanie z funkcjonalności PUE KOWR w ramach własnych spraw jest możliwe pod warunkiem założenia przez Użytkownika Profilu PUE KOWR.

4. Założenie Profilu PUE KOWR osoby fizycznej możliwe jest po wcześniejszym wyrażeniu zgody Użytkownika na przetwarzanie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L z dn. 4 maja 2016 r. z późn. zm.) dalej jako RODO, jego danych osobowych przez KOWR, w zakresie: imienia i nazwiska, numeru PESEL, numeru NIP, adresu e-mail, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz akceptacji postanowień Regulaminu PUE KOWR.

5. Rejestracji bezpośredniej można dokonać na stronie PUE KOWR wypełniając elektroniczny formularz rejestracyjny.

6. W celu utworzenia Zaufanego Profilu PUE KOWR przy rejestracji bezpośredniej, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Użytkownik otrzymuje wiadomość zawierającą link w celu potwierdzenia adresu poczty elektronicznej. Poprzez dokonanie potwierdzenia adresu poczty elektronicznej, Użytkownik potwierdza tożsamość, a także autentyczność i  zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

7. Po utworzeniu Zaufanego profilu PUE KOWR Użytkownik zostaje zarejestrowany i uzyskuje dostęp do wszystkich funkcjonalności PUE KOWR, a w szczególności możliwość:

a. składania dokumentów elektronicznych dotyczących nowych spraw, oraz uzupełniania dokumentów elektronicznych do toczących się spraw;

b. sprawdzania statusu sprawy.

IV. Ochrona danych osobowych

1. Osoby fizyczne przed założeniem Profilu PUE KOWR wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z RODO w zakresie: imienia i nazwiska, numeru PESEL, numeru NIP, adresu e-mail, adresu zamieszkania, numeru telefonu.

2. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30.

3. W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres siedziby KOWR.

4. KOWR jako administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usług drogą elektroniczną i załatwiania spraw Użytkowników na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych wyrażonych przez Użytkowników przed założeniem Profilu PUE KOWR, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO. KOWR przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników także w celu realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO

5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu odwołania zgody i/lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

6. Odwołanie przez Użytkownika zgody, o której mowa w ust. 1 jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania usług świadczonych za pośrednictwem PUE KOWR i  wyrejestrowaniem Użytkownika.

7. Odwołanie przez Użytkownika zgody, o której mowa w ust. 1 nie jest równoznaczne z usunięciem przetwarzanych przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane na podstawie wcześniej wyrażonej zgody Użytkownika po odwołaniu tej zgody przetwarzane będą przez Usługodawcę w celach archiwalnych i/lub dochodzenia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.

8. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
Do danych osobowych Użytkowników mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu KOWR, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

9. Zgodnie z RODO, Użytkownikom przysługuje:

1) prawo dostępu do danych osobowych;

2) prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych;

3) prawo do usunięcia danych osobowych;

4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

5) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

10. Zgodnie z RODO Użytkownikom nie przysługuje na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.

11. Podanie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, ale niezbędny jest do korzystania z usług oferowanych przez PUE KOWR i załatwianiem spraw Użytkowników.

12. W oparciu o dane osobowe Użytkowników KOWR nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

13. KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

14. Użytkownik zobowiązany jest do należytego zabezpieczania danych do swojego konta przed dostępem osób trzecich.

15. Administrator jest także upoważniony do usunięcia konta na wyraźną prośbę Użytkownika. Usunięcie konta na życzenie Użytkownika może nastąpić jedynie poprzez kontakt z Administratorem.

16. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego konta innym osobom.

17. Zabronione jest posiadanie przez Użytkownika kilku kont na Portalu.

18. W każdym przypadku zmiany danych wymaganych do rejestracji Użytkownika, jest on zobowiązany do aktualizacji tych danych.

V. Treści niedozwolone

1. Wszelkie treści niezgodne z formułą oraz tematyką Portalu mogą zostać uznane przez Administratora za treści niedozwolone.

2. Zamieszczanie treści o charakterze obraźliwym, niezgodnym z dobrymi obyczajami, niezgodnymi z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem zostaną uznane za niedozwolone.

VI. Konsekwencje niedozwolonego działania

1. Zamieszczanie przez Użytkowników Portalu treści niedozwolonych, opisanych w V pkt 1 – 2 może skutkować ograniczeniem dostępu Użytkownika do wybranych funkcji Portalu, zawieszeniem lub całkowitym usunięciem jego konta.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.

3. Administrator zobowiązany jest do poinformowania Użytkownika o zawieszeniu lub usunięciu konta Użytkownika na adres e-mail określony w danych konta.

4. Administrator zastrzega sobie możliwość zablokowania na serwerach Portalu https://portal.kowr.gov.pl/ nadawców wiadomości, domen i adresów IP, którzy w sposób niewłaściwy i niezgodny z niniejszym Regulaminem korzystają z Portalu.

VII. Postanowienia końcowe

1. Użytkownicy PUE KOWR ponoszą pełną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystują bezpłatne konta, w tym za zawartość i formę treści, zamieszczanych przez nich na stronach PUE KOWR, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

3. Informacje o zmianach niniejszego Regulaminu będą przekazywane zarejestrowanym Użytkownikom drogą elektroniczną przez Usługodawcę na adres e-mail wskazany w danych Profilu PUE KOWR lub podczas pierwszego, po wprowadzeniu zmiany, uwierzytelniania dostępu Profilu PUE KOWR.

4. Usługodawca stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych za pośrednictwem PUE KOWR. Informacja dotyczy zagrożeń, które Usługodawca identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które mimo stosowania przez Usługodawcę stosownych zabezpieczeń w tym obszarze należy brać pod uwagę:

a. możliwość działanie szkodliwego oprogramowania (np. oprogramowanie malware, robaki internetowe),

b. możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji,

c. możliwość wyłudzenia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika.

5. Usługodawca stosownie do art. 6 pkt 2 ustawy o  świadczeniu usług drogą elektroniczną informuje, iż w celu podnoszenia jakości usług i badania preferencji Użytkowników stosuje pliki „cookie". Pliki cookie umożliwiają podnoszenie jakości oferowanych usług dzięki przechowywaniu preferencji Użytkowników. Usługodawca gromadzi informacje z plików cookie na własny użytek. Pliki cookie nie identyfikują danych osobowych, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik cookie stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego Usługodawcy do komputera użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej. W plikach cookie mogą być przechowywane preferencje Użytkownika i inne informacje, przy czym warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie lub sygnalizowania, że plik cookie został przesłany.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19-09-2018 r.